Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

 

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

 

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

 

ŠALČININKŲ RAJONO JAŠIŪNŲ MYKOLO BALINSKIO GIMNAZIJAP yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas:

 

Veiklos pavadinimas

Mokyklos veiklos tobulinimo sritis

Veiklos trukmė, įgyvendinimo laikotarpis (gali būti preliminarus)

Infrastruktūra

Gimnazijos pastato pritaikymas judėjimo negalią turintiems mokytojams ir mokiniams

Įtraukusis ugdymas

2024 m. II-IV ketv.

Maisto technologijų ir tekstilės technologijų kabineto modernizavimas

Kultūrinis ugdymas

2024 I-IV ketv.

Technologijų ir robotikos dirbtuvių įrengimas

STEAM ugdymas

2024 I – IV ketv.

Saugių lauko klasių patyriminiam ir aktyviam mokymuisi įrengimas.

STEAM, Kultūrinis ugdymas

2024 m. II-IV ketv.

Informacinių technologijų laboratorijos įrengimas/modernizavimas

STEAM

2024 m. I- IV ketv.

Fizikos laboratorijos įrengimas, modernizavimas

STEAM

2024 m. I-IV ketv.

Įranga ir mokymo priemonės

Mokinių bendradarbiavimo erdvės įrangos įsigijimas

Lyderystė, Įtraukusis ugdymas

2024 m. I – IV ketv.

Aktų salės įranga ir priemonės

Kultūrinis ugdymas

 2024 I-III ketv.

Informacinių technologijų kabineto įrengimas

STEAM

 2024 m. I ketv- 2025 m. III ketv.

Daugiafunkcinių spausdintuvų A3 formato (Color) įsigijimas

STEAM

 2024-02-01 – 2025-08-31

Fizikos laboratorijos įrengimas

STEAM

 2024 I-IV ketv.

Įranga ir priemonės  technologijų dirbtuvių kabinetui

STEAM

2024-02-01 – 2024-12-31

Technologijų ir robotikos dirbtuvių įrengimas

STEAM

2024-02-01 – 2024-12-31

Mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas

Kvalifikacijos kėlimo ilgalaikė 40 ak. val. programa „Darbas su elgesio ir emocijų sunkumų bei sutrikimų turinčiais vaikais“

Įtraukusis ugdymas

2024-09-01 – 2025-08-31

Kvalifikacijos kėlimo ilgalaikė 40 ak. val. STEAM srities programa

STEAM

2024-09-01 –  2025-12-31

Ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimas

Tikslingi matematikos įgūdžių lavinimo kursai mokiniams

Įtraukusis ugdymas STEAM

2024-09-01 – 2025-12-31

Tikslingi lietuvių kalbos įgūdžių lavinimo kursai mokiniams

Įtraukusis ugdymas

2024-09-01 – 2025-12-31

Ilgalaikių robotikos užsiėmimų organizavimas moksleiviams

STEAM

2024-09-01 – 2025-12-31

Integruotų pamokų (muzikos, šokio) ciklo sukūrimas, išbandymas ir įgyvendinimas

Kultūrinis ugdymas

2024-09-01 – 2025-05-31

Integruotų pamokų ciklo sukūrimas (dailė, maisto technologijos) išbandymas ir įgyvendinimas

Kultūrinis ugdymas

2025-09-01 – 2026-04-30

Robotikos mėgėjų draugijos kūrimas

STEAM

2024-09-01 – 2026-04-30

Mokinių  mentorystės sistemos diegimas

Lyderystė. Įtraukusis ugdymas

2024-09-01 – 2025-08-31

Informacinių technologijų pamokų ciklo sukūrimas, išbandymas ir įgyvendinimas

STEAM

2025-09-01 – 2026-04-30

Fizikos pamokų ciklo sukūrimas, išbandymas ir įgyvendinimas

STEAM

2025-09-01 – 2026-04-30

Dalinimosi patirtimi lyderystės renginiai plėtojantys įtraukiosios lyderystės, lyderystės mokymuisi kompetencija

Lyderystė

2024-09-01-2025-08-31

Neformalaus vaikų švietimo būrelis ,,Mažasis inžinierius” (arba panašus pavadinimas)

STEAM

2024-09-01 – 2026-04-30

 

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

 

Siekiami rezultatai

 

  • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
  • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
  • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.