Gimnazijos taryba – tai aukščiausia savivaldos  institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams bei vietos bendruomenei, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniam spręsti.

 • Gimnazijos tarybos nuostatai tvirtinami direktoriaus įsakymu.
 • Gimnazijos taryboje tėvai, mokiniai ir mokytojai atstovauja santykiu 3:3:3.

Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijos tarybą sudaro:

Mokytojų atstovai:

Kristina Karpič (istorijos mokytoja metodininkė) – Gimnazijos tarybos pirmininkė

Renata Kolendo (pradinio ugdymo mokytojas) – Gimnazijos tarybos sekretorė

Irena Kropienė (lietuvių kalbos vyr. mokytoja)


Mokinių  atstovai:

 Paula Jankelevič

Deimantė Bakšytė

Agnieška Voitukovič


Tėvų  atstovai:

Violeta Baranovska

Ana Kulešovienė

Irena JancevičGimnazijos tarybos funkcijos:

 • nustatyti gimnazijos veiklos perspektyvą, pagrindines darbo kryptis;
 • aprobuoti Gimnazijos veiklos programą, šiuos nuostatus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, ugdymo organizavimo tvarką;
 • aptarti siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos organizavimo;
 • mokytojų tarybos teikimu spręsti mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus;
 • svarstyti naujų gimnazijos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;
 • inicijuoti vietos bendruomenės, šeimos ir gimnazijos bendradarbiavimą;
 • svarstyti gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoti ir kontroliuoti lėšų paskirstymą, prižiūrėti gimnazijos ūkinę-finansinę veiklą;
 • skirti atstovus į mokytojų atestacijos komisiją ir deleguoti savo atstovą stebėtojo teisėmis į viešo konkurso vadovo vietai užimti komisiją;
 • sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimus, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.