Pagal 2012/2013 mokslo metų veiklos įsivertinimo apklausų rezultatus mūsų mokykloje stipriausi veiklos įsivertinimo kriterijai buvo:

        1.1.2. Tradicijos ir ritualai;

        3.2.2. Kiti mokinių pasiekimai;

        4.2.3. Socialinė pagalba;

        5.5.2. Turto vadyba;

        2.3.3. Mokytojo ir mokinio dialogas.

Didžiausi mokyklos trūkumai buvo:

        2.1.4. Pasirenkamosios programos;

        5.1.3. Planų kokybė ir dermė;

        4.5.2. Tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo politika;

        3.2.3. Tolesnio mokymosi sėkmė;

        1.2.1. Asmenybės raidos lūkesčiai.

Tobulinti pasirinkti mokyklos veiklos aspektai:

        5.1.3. Planų kokybė ir dermė

 

2013/2014 mokslo metų I pusmetį vyko mokytojų apklausa dėl visų 67 mokyklos veiklos įsivertinimo rodiklių. Susitarta vertinti skalėje nuo 1 – nepatenkinamai iki 4 – labai gerai, kad galima būtų apibendrinti skaičiais. Aklausoje dalyvavo 23 pedagogai. Mokyklos kultūros (1.) rodikliai įvertinti vidutiniškai 3,5275 balo. Pasiekimai (3.) įvertinti 3,3217, pagalba mokiniui (4.) 3,3128, mokyklos strateginis valdymas (5.) 3,2829, ugdymas ir mokymasis (2.) 3,1967. Žemiausiai įvertintas rodiklis – pasirenkamosios programos (2.1.4.) – 2,39 balo; aukščiausiai – tradicijos ir ritualai (1.1.2.) – 4,00 balo, maksimumas.