Gimnazijis metodinei veiklai organizuoti sudaroma metodinė taryba. Ją sudaro metodinių grupių pirmininkai. Metodinė taryba veikia pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą metodinės tarybos darbo reglamentą. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui  Juzef Jankovski. Metodinė taryba renkama 2 metams visuotinio mokytojų susirinkimo metu.

Metodinės tarybos veiklos kryptys:

  • organizuoti metodinius užsiėmimus bei įvairius kūrybinės veiklos renginius;
  • vykdyti gerosios patirties sklaidą, keistis informacija;
  • rengti bei įgyvendinti įvairaus pobūdžio projektus.

Metodinės tarybos sudėtis: