Od XV wieku aż do XVIII wieku Dworem Jašiūnai rządzili Radvilowie. w 1811 Dwór od Dominykosa Radvilasa kupił wiceminister dróg Trybunału Litewskiego Ignotas Balinskis (1756 – 1819), podczaszy Uždauguvisa i ta rodzina zachowała dwór do ostatnich lat jego istnienia. Po śmierci Ignotasa Balińskiego majątek przeszedł na młodszego syna Mykolasa Balińskiego (1794-1864).

Mykolas Balińskis – urodził się w 1794 roku w Terespolu koło Witebska. Mykolas Baliński spędził rok szkolny w Wilnie. Po ukończeniu szkoły średniej studiował od 1812 roku na Wydziale Fizyki i Nauk Matematycznych Uniwersytetu Wileńskiego. W 1814 r., po uzyskaniu tytułu magistra filozofii, M. Baliński przeniósł się na studia na Wydział Literatury i Sztuk Wyzwolonych. Należał do stowarzyszenia Shubravci wraz z profesorami uniwersyteckimi i wpływowymi mieszkańcami miasta.

W 1820 r. Mykolas Balinskis poślubił Sofiję Sniadeckytė, córkę słynnego wileńskiego profesora i naukowca Andriasa Śniadeckiego.

Pod koniec lat trzydziestych XIX wieku po rozpoczęciu jesienią powstania w Warszawie, wkrótce w Wilnie uformował się Komitet Centralny powstania, w skład którego wchodził Mykolas Baliński. w 1831 w maju M. Balinskis został aresztowany, ale wkrótce zwolniony.

Później Mykolas Baliński mieszkał w Warszawie i był to prawdopodobnie najbardziej twórczy okres jego działalności naukowej. Około 1848 M. Balinskis wraca na Litwę i osiedla się w dworku Jašiūnai.

M. Balińskis odegrał ważną rolę w kształtowaniu wątków i węzłów problemowych historiografii litewskiej. Studia statystyczne nad dziejami miasta Wilna i Uniwersytetu, przeszłością miasta Wilna i państwa LDK, prace nad Barborasem Radvilaitė otrzymały swego rodzaju kontynuację. Z J. Lelevelem w 1815 r. również założony w latach 1816 – 1822 redagował czasopismo „Tygodnik Wileński”. Był wiceprzewodniczącym Wileńskiej Komisji Archeologicznej, członkiem Rosyjskiego Cesarskiego Towarzystwa Geograficznego. Naukowiec w 1837 r napisał szczegółową dwutomową historię Wilna, zebrał i opublikował wiele ciekawych materiałów o litewskich miastach i miasteczkach, wsiach kościelnych i majątkach.