Laimė didėja, kai ją daliniesi su kitais.

Ž.De Lattetri

Socialinė pedagogė – Aleksandra Godovščikova

El. paštas – adaleksandra@yandex.ru

310 kabinetas  III aukštas

DARBO LAIKAS GIMNAZIJOJE

Savaitės diena

Kontaktinės valandos

(Mokinių, pedagogų, klasės auklėtojų ir kitų specialistų, tėvelių konsultavimas gimnazijoje)

Kita veikla

(Bendradarbiavimas ir konsultacijos su kitais socialiniais partneriais, mokinių lankymas namuose, dokumentacijos tvarkymas, savišvieta ir kt.)

Pirmadienis

8.00    –    12.00

12.30    –    16.00

Antradienis

8.00    –    12.00

12.30    –    16.00

Trečiadienis

8.00    –    12.00

12.30    –    16.00

Ketvirtadienis

8.00    –    12.00

12.30    –    16.00

Penktadienis

8.00    –     12.00

12.30    –    14.30

PIETŪS

12.00     –    12.30

 

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS TURINYS

Socialinis pedagogas padeda vaikui įgyvendinti lygias švietimo galimybes, užtikrina vaikų saugumą, šalina gimnazijos nelankymo priežastis, padeda vaikui ugdyti socialinius gebėjimus, vykdo neigiamų socialinų reiškinių prevenciją, skatina socialinį aktyvumą.

Socialinio pedagogo pagalbos teikimo uždaviniai:

 • Padėti mokiniui adaptuotis gimnazijoje;
 • Teikti mokiniui reikalingas socialines pedagogines paslaugas;
 • Šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai nelanko gimnazijos ar vengia tai daryti;
 • Sugrąžinti į gimnaziją jos nelankančius mokinius.

Siekdamas vaiko gerovės ir saugumo socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

 • Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas);
 • Konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja);
 • Teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus);
 • Korekcinę (tarpininkauja, skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina);
 • Vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako);
 • Šviečiamąją (informuoja, aiškina);
 • Prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti);
 • Socialinio ugdymo.

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

 • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais;
 • padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą;
 • bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 • kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialinias partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą.
 • atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.