Gimnazijos mokinių tėvų komitetas yra viena iš gimnazijos savivaldos struktūrų sprendžianti aktualius mokyklos veiklos klausimus.

Gimnazijos mokinių tėvų komitetas vadovaujasi demokratiniais principais, gebanti atstovauti vaikų tėvų (globėjų) interesus, sprendžiant gimnazijos  finansavimo, mokinių saugumo užtikrinimo, tėvų delegavimo į kitas gimnazijos savivaldos struktūras klausimus

Tėvų komitetas:

  • Teikia pasiūlymus ugdymo planams sudaryti ir nustatant papildomo ugdymo kryptis;
  • Analizuoja informaciją apie vaiko (klasės) mokymąsi, elgesį. Posėdžiuose svarsto mokinių elgesį, aiškinasi blogo elgesio priežastis, į posėdžius kviečiasi asocialias šeimas;
  • Analizuoja mokinių mokymosi sąlygas, techninių ir informacinių priemonių tikslingumą. Teikia ir aptaria siūlymus dėl papildomų lėšų rinkimo mokinių mokymosi sąlygoms gerinti.
  • Bendrauja su klasės mokinių tėvais ir informuoja juos apie gimnazijos tėvų tarybos teiktus siūlymus ir nutarimus;
  • Sprendžia klausimus dėl vaiko apsaugos nuo smurto, prievartos, išnaudojimo;
  • Dalyvauja organizuojant mokinių laisvalaikį: padeda pasiruošti ir dalyvauja popamokiniuose renginiuose, šokiuose, organizuoja bendras vaikų ir tėvų išvykas, ekskursijas.